Норми природного убутку картоплі

наказом Мінторгу РРФСР

від 22 лютого 1988 р № 45

1. Затверджені Наказами Мінторгу СРСР від 21 грудня 1987 р № 289 і Держагропрому СРСР від 21 грудня 1987 р № 954 норми природного убутку картоплі, овочів і плодів свіжих поширюються на роздрібну мережу державної і кооперативної торгівлі.

2. Норми встановлені на реалізовані врізався стандартні товари у відсотках до їх роздрібного обороту на відшкодування втрат, що утворюються при зберіганні товарів у підсобному приміщенні та на прилавках, а також при підготовці до продажу і продажу товарів внаслідок:

витрати речовин на дихання.

У норму природного убутку не включені:

відходи картоплі, овочів і фруктів;

всякого роду втрати, які утворюються внаслідок псування товарів, пошкодження тари, а також різниці між фактичною масою тари і масою за трафаретом (завіс тари);

фактичні додаткові втрати, пов’язані з реалізацією товарів методом самообслуговування, у межах встановлених норм.

3. Затверджені норми є граничними і застосовуються тільки в тих випадках, коли при перевірці фактичної наявності товарів виявиться недостача проти облікових залишків.

Природний спад товарів списується за фактичними розмірами, але не вище встановлених норм.

4. Списання природного убутку товарів може здійснюватися тільки після інвентаризації товарів на основі відповідного розрахунку, складеного і затвердженого згідно з п. 8 цієї Інструкції.

Недостача товарів в межах встановлених норм природних втрат списується з матеріально відповідальних осіб за тими цінами, за якими товари були оприбутковані. Віднесення товарних втрат на витрати обігу здійснюється за закупівельними цінами. Різниця між покупними та роздрібними цінами відноситься за рахунок торговельних знижок.

5. Норми природного убутку застосовуються лише до товарів, проданих за звітний період, незалежно від терміну зберігання їх в роздрібному торговельному підприємстві.

6. До товарів, що надходять в роздрібні торговельні підприємства у фасованому вигляді, ці норми природного убутку не застосовуються.

Примітка. На товари, що фасуються в магазинах, а також надходять в магазини розфасованими довільній масою, норми природного убутку застосовуються в такому ж розмірі, як і на вагові товари.

7. При обчисленні розміру природного убутку в межах встановлених норм для роздрібної торговельної мережі в роздрібний оборот не включаються товари:

відпущені іншим магазинам, філіалам магазину (ятках, наметів), які мають самостійний облік матеріальних цінностей, а також продані в порядку дрібного опту соціально-культурним установам (дитячим садкам, санаторіям, лікарням тощо) та іншим підприємствам, організаціям і установам;

повернуті постачальникам, а також здані на переробку;

списані за актами внаслідок псування, зниження якості, завіса і пошкодження тари.

Примітка. При дрібнооптовому відпуску магазинами товарів застосовуються норми убутку в розмірі 40 відсотків від норм, встановлених для роздрібної торговельної мережі.

8. Розмір природного убутку по роздрібному торговельному підприємству в цілому або по його відділу (секції) за час між двома суміжними інвентаризаціями (звітний період) визначається на підставі розрахунків, складених бухгалтерією підприємства (організації) за участю матеріально відповідальних осіб і затверджених керівником підприємства (організації ). Якщо керівник (директор) торговельного підприємства є одночасно матеріально відповідальною особою, розрахунок затверджується керівництвом вищої організації.

Розрахунок природного убутку на товари, продані вроздріб, складається в наступному порядку.

До суми природного убутку на фактичні залишки товарів за даними інвентаризації на початок звітного періоду додається сума нарахованої убутку по документації на надійшли за цей же період товари і виключається убуток, обчислений за документами на товари, перераховані в п. 7 цієї Інструкції, а також на фактичний залишок товарів за інвентарним описом на кінець звітного періоду.

При наявності в роздрібному торговельному підприємстві операцій по дрібногуртовому відпустки і реалізації товарів в тому ж порядку складаються окремі розрахунки природного убутку.

Норма і сума природного убутку, нарахована по інвентаризаційним описам і за первинними товарними документами, проставляються на полях вказаних товарних документів.

Нижче наведена приблизна форма розрахунку природного убутку товарів за інвентаризаційний період.

Розрахунок природного убутку на реалізовані товари з 1 грудня 1986 по 1 червня 1987 р.

Керівник підприємства (організації) Головний (старший) бухгалтер

9. У тих випадках, коли товари, що зберігаються в підсобному приміщенні (коморі) даного торгового підприємства, знаходяться в підзвіті в однієї бригади матеріально відповідальних працівників (або однієї особи), а товари, що знаходяться в торговому залі, в підзвіті у іншої бригади матеріально відповідальних працівників (або в іншої особи), розподіл норм природного убутку між бригадами матеріально відповідальних працівників (осіб) здійснюється на місцях наказами керівників торговельних організацій (торгів, контор, районних і міських кооперативних організацій та ін.), але з тим, щоб загальний розмір убутку не перевищував встановлених норм. Наказ про розміри норм для підсобного приміщення і торгового залу доводиться до відома бригад (осіб).

При цьому по товарах, які відпускаються з підсобного приміщення за трафаретом або стандартною масою, повна норма убутку надається бригадам (особам), які несуть матеріальну відповідальність за товари, що знаходяться в торговому залі.

У тому випадку, якщо товари від постачальника надходять безпосередньо в торговий зал, хоча і враховуються в обороті підсобного приміщення, бригадам (особам), які несуть матеріальну відповідальність за товари, що знаходяться в торговому залі, надається також повна норма природного убутку.

10. Торговим організаціям (торгам, конторам, районним і міським кооперативним організаціям та ін.) Дозволяється за погодженням з відповідною профспілковою організацією диференціювати, тобто знижувати до 20 відсотків і підвищувати в такому ж розмірі, встановлених норм природних втрат за всіма або окремими товарами для окремих магазинів, наметів і ларьків з урахуванням частоти завезення товарів у ці підприємства і стану їх матеріально-технічної бази (умови зберігання товарів), при цьому загальний розмір природного убутку товарів в цілому поданої організації торгівлі не повинен перевищувати встановлених пото-варних норм.

Наказ про зміну норм доводиться до матеріально відповідальних осіб торгових підприємств не пізніше ніж за 15 днів до початку періоду, на який він поширюється.

Перегляд цих норм проводиться щорічно.

11. Торговим організаціям (торгам, конторам, районним і міським кооперативним організаціям та ін.) Районів Крайньої Півночі для магазинів, де не можуть бути забезпечені регулярний завезення або умови зберігання товарів відповідно до правил торгівлі, дозволяється за погодженням з місцевими органами управління торгівлею підвищувати до 40 відсотків норми природного убутку, встановлені для магазинів по всіх або окремих товарів, крім мандаринів, апельсинів, лимонів, грейпфрутів, ананасів і бананів.

12. Міністерствам торгівлі союзних республік, які не мають обласного поділу, міністерствам торгівлі автономних республік, управлінням торгівлі обласних (крайових) і міських виконкомів Рад народних депутатів, а також відповідним Держагропрому і споживспілкам надається право дозволяти підвідомчим їм торговельним організаціям (торгам, конторам, районним і міським кооперативним організаціям та ін.) застосовувати в роздрібній торговельній мережі зі стійкою структурою товарообігу замість потоварних норм загальні норми природного убутку товарів у відсотках до обороту кожного магазину, ятки тощо Порядок встановлення загальних норм наступний.

Торгова організація стверджує на кожен майбутній рік загальну норму природного убутку для кожного підлеглого їй

магазина, намети, ятки тощо у відсотках до товарообігу цього підприємства.

Загальна норма встановлюється на підставі потоварних норм стосовно асортименту товарів кожного торговельного підприємства. При цьому допускається диференціація норм в залежності від частоти завезення і особливостей умов зберігання товарів відповідно до п. 10 цієї Інструкції. Загальна норма природного убутку товарів в цілому по всіх підприємствах даної торговельної організації не повинна перевищувати потоварних норм.

У магазинах, що мають відділи, секції, палатки, ятки, бригади, що представляють самостійні товарні звіти, загальна норма для кожного з цих підрозділів встановлюється в такому ж порядку директором магазину (якщо він не несе матеріальної відповідальності) або вищестоящою організацією. При цьому норми, встановлені для всіх підрозділів, не повинні перевищувати загальної норми, встановленої для даного магазина.

Затверджені торговельною організацією для кожного магазину, палатки, ятки тощо загальні норми природного убутку товарів доводяться до відома матеріально відповідальних осіб цих підприємств не пізніше ніж за 15 днів до початку року. Наказ директора магазину про норми для відділів, секцій тощо доводиться до відома матеріально відповідальних осіб цих підрозділів не пізніше ніж за 10 днів до початку року.

Затверджені торговельною організацією і доведені до матеріально відповідальних осіб загальні норми природного убутку є обов’язковими. У торговельних підприємствах, для яких затверджені загальні норми природного убутку, застосовувати потовар-ні норми не дозволяється, загальні норми переглядаються щорічно. Змінювати загальні норми до закінчення терміну, на який вони встановлені, дозволяється у виняткових випадках (зміна профілю роботи магазину і т.п.) і лише на майбутній період.

13. При наявності в магазині учнів норми природного убутку збільшуються у таких розмірах: при среднесписочном кількості учнів від 25 до 50 відсотків до середньоспискової кількості продавців — на 10 відсотків, а понад 50 відсотків — на 1.5 відсотків.

Зазначене підвищення норм здійснюється з урахуванням фактично відпрацьованого учнями часу в період між двома суміжними інвентаризаціями, яке встановлюється на підставі табеля, яку представляють майстром виробничого навчання. У магазинах, що мають секції або відділи з самостійним обліком, норми збільшуються тільки для тих секцій і відділів, в яких працювало відповідну кількість учнів.

Приклад. Магазин, який має учнів, працював в період між двома суміжними інвентаризаціями 150 днів. За цей період середньооблікова кількість продавців в магазині склало 30 осіб, а учні пропрацювали в ньому 1800 чоловік-днів.

У цьому випадку середня кількість учнів за період між двома суміжними інвентаризаціями складе 12 осіб (1800/150), тобто 40 відсотків до середньоспискової кількості продавців. Отже, норми природного убутку товарів для магазину можуть бути підвищені на 10 відсотків.

Ссылка на основную публикацию